Sony HT-IS100 bruksanvisning

Sony HT-IS100

Till höger hittar du din Sony HT-IS100 bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Sony
Modell
HT-IS100
Produkt
Språk
Holländsk, Spanska, Svenska, Polska
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.sony.com/
E
e
E
e
C
D
eE Ee
Ee Ee
FRONT
R
L
R
L
SPEAKER
IN
SPEAKER
OUT
e
e
E
E
RL
F
I
H
LEVEL
MODE
MIN MAX
MOVIE
ON
/
STANDBY
MUSIC
J
E
AA
BB
Nederlands
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar
voor brand of een elektrische schok te voorkomen.
Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen van
het apparaat niet worden afgedekt door kranten, tafelkleden,
gordijnen, enz. Zet ook geen brandende kaarsen op het
apparaat.
Om gevaar van brand of een elektrische schok te voorkomen,
mogen er geen vazen op het apparaat worden geplaatst.
Open de behuizing niet, om een elektrische schok te vermijden.
Laat eventuele reparaties verrichten door bevoegd
onderhoudspersoneel.
Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een
boekenrek of ingebouwde kast.
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
De aanwijzingen in deze handleiding gelden voor de SA-
VE325 en SA-VE322 Sony Micro Satellite Systems luidsprekers.
Verschillen tussen de luidsprekersystemen
SA-VE325
De SA-VE325 is een 5,1-kanaals luidsprekersysteem
bestaande uit twee voorluidsprekers, twee achterluidsprekers,
een middenluidspreker en een subwoofer. Het is compatibel
met Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic en Dolby
Digital (AC-3), en dus ideaal voor de weergave van
filmgeluid.
SA-VE322
De SA-VE322 is met twee voorluidsprekers en een
subwoofer optimaal geschikt voor de weergave van muziek.
* Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
DOLBY, het dubbele D-symbool ;, “PRO LOGIC” en
“Dolby Digital (AC-3)” zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
Waar de modellen verschillen in bediening, wordt dit in de
tekst duidelijk vermeld, als bijvoorbeeld “alleen voor de SA-
VE325”.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Controleer, alvorens het luidsprekersysteem in gebruik te
nemen, of de bedrijfsspanning van de apparatuur
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit,
blijft er een geringe hoeveelheid stroom naar de apparatuur
lopen, ook al is de apparatuur zelf uitgeschakeld.
Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u denkt de
apparatuur geruime tijd niet te gebruiken. Pak de stekker
vast om deze uit het stopcontact te trekken. Trek nooit aan
het snoer.
Mocht er vloeistof of een voorwerp in het inwendige van de
apparatuur terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het
stopcontact en laat de stereo-installatie eerst door een
deskundige nakijken alvorens deze weer in gebruik te nemen.
Mocht het nodig zijn het netsnoer of de stekker te vervangen,
laat dit dan uitsluitend door een erkende onderhoudsdienst
verrichten.
Zorgvuldig behandelen
Let op de luidsprekers niet langdurig achtereen te belasten
met een vermogen dat het maximaal ingangsvermogen van
dit luidsprekersysteem overschrijdt.
Als bij het aansluiten de plus- en min-polen verwisseld
worden, zal bij weergave de positie van de
muziekinstrumenten onduidelijk zijn, terwijl de lage tonen
grotendeels zullen ontbreken.
Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting veroorzaken.
Schakel de versterker uit alvorens de luidsprekers aan te
sluiten, om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen.
De voorroosters van de luidsprekers zijn niet afneembaar.
Probeer niet enig voorrooster te verwijderen, want daardoor
kunt u de luidsprekers beschadigen.
Zet het volume niet zo hoog dat het geluid
vervormt.
Als de kleurweergave van een TV-scherm in de
buurt is gestoord.
Dankzij de magnetische afscherming van dit
luidsprekersysteem kunnen de luidsprekers in de buurt van
een TV-toestel worden opgesteld. Toch kan zich in bepaalde
gevallen ongelijkmatige kleurweergave voordoen, afhankelijk
van het type kleuren-TV waarover u beschikt.
Wanneer zich storing in de kleurweergave
voordoet...
c Schakel het TV-toestel uit en schakel het na 15 tot 30
minuten weer in.
Als de kleuren nog steeds niet goed zijn...
c Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat verder uit
elkaar.
Als er een fluit- of loeitoon gaat “rondzingen”
Zet de luidsprekers verder van de andere geluidsapparatuur of
verminder de geluidssterkte op de versterker.
Opstelling
Zet de luidsprekers niet scheef.
Plaats de luidsprekers zo dat ze niet blootgesteld worden aan:
extreme hitte of koude
stof of vuil
erg veel vocht
heftige trillingen
directe zonnestraling
Reinigen
U kunt de buitenkant van de luidsprekers schoonmaken met
een zachte doek, licht bevochtigd met wat water of milde
vloeibare zeep. Gebruik geen schuurspons, schuurmiddelen of
vluchtige stoffen zoals spiritus of benzine.
Mocht u vragen of problemen met uw luidsprekers hebben,
aarzel dan niet contact op te nemen met de dichtstbijzijnde
Sony handelaar.
Aansluiten van de luidsprekers
Verbind de luidsprekers met de luidspreker-uitgangen van een
versterker.
Zorg dat alle apparatuur (inclusief de subwoofer) is
uitgeschakeld alvorens u enige aansluiting gaat maken.
Aansluitmethode A (voor de SA-VE325)
Deze configuratie gebruikt u wanneer de versterker is
aangesloten op een DVD videospeler, een laserdisc-speler, een
videorecorder of andere video-apparatuur.
Aansluitmethode B (voor de SA-VE325)
Deze configuratie dient u in plaats van “Aansluitmethode A
te gebruiken onder de volgende omstandigheden:
— als uw versterker geen afzonderlijke aansluitingen voor een
subwoofer heeft;
— als u een krachtiger bass-geluid van de subwoofer wenst.
Aansluitmethode C (voor de SA-VE322)
Deze configuratie gebruikt u wanneer de versterker is
aangesloten op een compact disc speler, minidisc-recorder,
cassettedeck of andere audio-apparatuur.
Opmerkingen (D)
Let erop dat de plus (+) en min (–) aansluitingen van de
luidsprekers overeenstemmen met de plus (+) en min (–)
aansluitingen van de versterker.
Draai de schroeven van de luidsprekeraansluitingen stevig
vast omdat losse schroeven storende bijgeluiden kunnen
veroorzaken.
Zorg dat alle aansluitingen stevig vast zitten. Contact tussen
ontblote luidsprekerdraden bij de luidsprekeraansluitingen
kan kortsluiting veroorzaken.
Sluit de subwoofer niet aan op de CENTER
uitgangsaansluiting van de versterker (die bestemd is voor
Dolby Pro Logic of Dolby Digital (AC-3). Indien u dat toch
doet, produceert de subwoofer geen geluid.
Zie voor nadere aanwijzingen voor het aansluiten op uw
versterker de gebruiksaanwijzing van de versterker.
Tip
Alle zwarte draden hebben een negatieve polariteit en dienen
dus te worden verbonden met de min (–)
luidsprekeraansluitingen.
Opstellen van de luidsprekers
Plaatsing van elke luidspreker (E)
Richt elke luidspreker naar uw favoriete luisterplaats. Het beste
akoestiekeffect zult u verkrijgen als alle luidsprekers op gelijke
afstand van uw luisterplaats staan.
Zet de voorluidsprekers op geschikte afstand links en rechts
van uw TV-toestel.
Zet de subwoofer naast het TV-toestel.
Zet de middenluidspreker midden bovenop uw TV-toestel.
De beste plaatsing van de achterluidsprekers is afhankelijk van
de vorm van uw kamer. U kunt de achterluidsprekers opstellen
aan weerszijden van uw luisterplaats A of desgewenst achter
uw luisterplaats B.
Tips
Filmgeluid klinkt het best in een kamer zonder galm of echo
(dus zonder veel harde, vlakke wanden en liefst met de
gordijnen dicht).
Muziek (vooral klassieke muziek) klinkt vaak het best in een
kamer met wel wat galm en weerkaatsing.
De luidsprekers opstellen
Om te vermijden dat luidsprekers tijdens het beluisteren gaan
trillen of bewegen, moeten de meegeleverde voetjes onderaan
de vier hoeken van de middenluidspreker*, voorluidsprekers
en achterluidsprekers* worden bevestigd (F).
*alleen SA-VE325
De middenluidspreker opstellen (G)
(alleen SA-VE325)
Plaats de middenluidspreker veilig bovenop de televisie en
zorg ervoor dat hij volkomen horizontaal staat.
Andere luidsprekers opstellen (H)
Voor extra flexibiliteit bij het opstellen van de luidsprekers, kunt
u gebruik maken van de los verkrijgbare WS-FV10A, WS-TV10A
of WS-WV10A luidsprekersteun (alleen verkrijgbaar in sommige
landen).
Tip
De voorluidsprekers moeten ongeveer even hoog zitten als het
midden van het TV-scherm (I).
Luisteren naar de weergave (J)
Draai eerst de volumeregelaar van de versterker geheel terug.
Voor het afspelen van de geluidsbron moet de geluidssterkte in
de minimumstand staan.
1 Schakel de versterker in en kies de gewenste
geluidsbron.
2 Druk op de POWER toets van de subwoofer.
Het OM/STANDBY spanningslampje van de
subwoofer licht groen op.
3 Start het afspelen van de geluidsbron.
Automatisch in- en uitschakelen
— Automatische in/uitschakelfunctie (K)
Wanneer de subwoofer is ingeschakeld (d.w.z. wanneer het
ON/STANDBY indicatorlampje groen oplicht) maar er komt
enkele minuten lang geen geluidssignaal door, dan verandert
het ON/STANDBY indicatorlampje van groen naar rood en
komt de subwoofer in de stroombesparingsstand. Zodra er in
deze stand weer een geluidssignaal doorkomt, wordt de
subwoofer automatisch weer ingeschakeld (automatische in/
uitschakelfunctie).
Als u deze functie niet wilt gebruiken, schuift u de POWER
SAVE schakelaar op het achterpaneel in de “OFF” stand.
Opmerking
Als u de geluidssterkte van de versterker erg zacht instelt, kan
de automatische in/uitschakelfunctie op de afwezigheid van
geluid reageren door de subwoofer in de
stroombesparingsstand te zetten.
Bijregelen van de weergave
U kunt de luidsprekers zo afstellen dat het geluid optimaal
wordt weergegeven.
Bijregelen van de subwoofer (J)
1 Zet de MODE keuzeschakelaar in de juiste
stand voor de weer te geven geluidsbron, als
volgt:
Geluidsbron MODE
schakelaar
DVD videospeler, laserdisc- MOVIE
speler, videorecorder of
andere videobron
CD-speler, minidisc- MUSIC
recorder, cassettedeck of
andere audiobron
2 Draai aan de LEVEL regelaar om de
geluidssterkte in te stellen.
Regel het volume optimaal volgens de
gekozen programmabron.
Opmerkingen
Bepaalde extra versterkingsfuncties van de versterker kunnen
vervorming in de weergave van de subwoofer veroorzaken.
Als u dergelijke vervorming hoort, kunt u de betreffende
functies beter uitschakelen.
Zet de subwoofer niet te hard, want dat komt de
geluidskwaliteit niet ten goede.
Voor een zo krachtig mogelijke weergave van de subwoofer
sluit u deze aan volgens “Aansluitmethode B”.
Het bass-geluid is krachtiger in de stand MOVIE dan in de
stand MUSIC. Indien u dus bepaalde bronnen zonder bass-
geluid beluistert in de stand MOVIE, is het effect niet
hoorbaar.
Instellen van uw versterker voor de
weergave van filmgeluid
(alleen voor de SA-VE325)
Voor Dolby Digital (AC-3) weergave
Als uw versterker is uitgerust met of aangesloten op een Dolby
Digital (AC-3) processor, moet u de parameters van uw
luidsprekersysteem opgeven via het instelmenu van de
versterker.
Zie de onderstaande tabel voor de juiste instellingen. Preciese
aanwijzingen voor het maken van deze instellingen kunt u
vinden in de gebruiksaanwijzing van uw versterker.
Kies Micro Satellite Position indien een Sony-versterker
hiermee is uitgerust.
Bij gebruik van “Aansluitmethode A
Luidspreker-instellingen:
Voor de kiest u de stand
Voorluidsprekers SMALL
Middenluidspreker SMALL
Achterluidsprekers SMALL
Subwoofer ON (of YES)
Bij gebruik van “Aansluitmethode B
Luidspreker-instellingen:
Voor de kiest u de stand
Voorluidsprekers LARGE
Middenluidspreker SMALL
Achterluidsprekers SMALL
Subwoofer OFF (of NO)
Voor Dolby Pro Logic weergave
Als uw versterker is uitgerust met of aangesloten op een Dolby
Pro Logic processor, moet u voor dit luidsprekersysteem de
surround effect mode van de versterker instellen op
“NORMAL”.
Zie voor nadere bijzonderheden over de akoestiekinstelling de
gebruiksaanwijzing van uw versterker.
Verhelpen van storingen
Mocht zich bij het gebruik van de luidsprekers een probleem
voordoen, neemt u dan even deze lijst met controlepunten
door. Indien het probleem niet is opgelost, raadpleeg dan uw
Sony handelaar.
De luidsprekers geven geen geluid.
Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
Controleer of de geluidssterkte op de versterker
wel goed is ingesteld.
Controleer of de versterker wel op de juiste
geluidsbron staat ingesteld.
Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten.
Zo ja, maak de hoofdtelefoon dan los.
De weergave van de subwoofer klinkt vervormd.
Controleer of er op de versterker een functie voor
extra basversterking is ingeschakeld. Schakel deze
functie uit, om vervorming te voorkomen.
Er klinkt een bromtoon of ander storend geluid.
Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
Zorg dat de audio-apparatuur niet te dicht bij een
TV-toestel staat.
De geluidsweergave wordt plotseling onderbroken.
Controleer of alle aansluitingen in orde zijn.
Contact tussen ontblote luidsprekerdraden bij de
luidsprekeraansluitingen kan kortsluiting
veroorzaken.
Technische gegevens
SA-VE325/VE322
SS-V325 (voor- en achterluidsprekers)
Luidsprekersysteem Breedband-luidsprekers,
magnetisch afgeschermd
Luidsprekereenheden 5,5 × 11 cm, conustype
Luidsprekerboxen Basreflexkasten
Nominale impedantie 8 ohm
Verwerkingscapaciteit
Maximaal ingangsvermogen: 100 watt
Rendement 87 dB (1 watt, 1 meter)
Frequentiebereik 90 Hz - 20.000 Hz
Afmetingen (b/h/d) Ca. 70 × 152 × 126 mm,
inclusief voorrooster
Gewicht Ca. 830 gram per stuk
SS-CN325 (middenluidspreker)
Luidsprekersysteem Breedband-luidsprekers × 2,
magnetisch afgeschermd
Luidsprekereenheden 5,5 × 11 cm, conustype
Luidsprekerbox Basreflexkast
Nominale impedantie 8 ohm
Verwerkingscapaciteit
Maximaal ingangsvermogen: 120 watt
Rendement 89 dB (1 watt, 1 meter)
Frequentiebereik 90 Hz - 20.000 Hz
Afmetingen (b/h/d) Ca. 300 × 78 × 126 mm,
inclusief voorrooster
Gewicht Ca. 1600 g
SA-WMS325 (subwoofer)
Luidsprekersysteem Actieve subwoofer,
magnetisch afgeschermd
Luidsprekereenheid Woofer: 16 cm conus type
Luidsprekerbox Geavanceerd SAW type
Frequentiebereik 28 Hz - 200 Hz
Versterkerge deelte
Continu RMS uitgangsvermogen
75 watt
(8 ohm, 20 Hz - 20 kHz,
0.8% THD)
Ingangen
LINE IN (ingangsstekkerbus)
SPEAKER IN (luidsprekeringangen)
Uitgangen
LINE OUT (uitgangsstekkerbus)
SPEAKER OUT (luidsprekeruitgangen)
Algemeen
Stroomvoorziening 220 - 230 V wisselstroom,
50/60 Hz
Stroomverbruik 70 watt
1 watt (wachtstand)
Afmetingen (b/h/d) Ca. 205 × 385 × 389 mm,
inclusief voorrooster
Gewicht Ca. 10,3 kg
Bijgeleverd toebehoren
SA-VE325
Voetjes (20)
Audio-aansluitsnoer (1)
Luidsprekersnoeren, 10 meter lang (2)
Luidsprekersnoeren, 3,5 meter lang (3)
Luidsprekersnoeren, 2,5 meter lang (2)
SA-VE322
Voetjes (8)
Audio-aansluitsnoer (1)
Luidsprekersnoeren, 3,5 meter lang (2)
Luidsprekersnoeren, 2,5 meter lang (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden,
zonder kennisgeving.
Español
ADVERTENCIA
Para evitar incendios o riesgo de electrocución, no
exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso
de avería, solicite los servicios de personal cualificado
solamente.
Para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas,
no ponga ningún jarrón encima del aparato.
Para evitar la electrocución, no abra el mueble. Solicite el
servicio sólo a un técnico cualificado.
No instale el aparato en un espacio cerrado, como una
estantería para libros o un armario empotrado.
Sobre este manual
Las instrucciones de este manual son para los sistemas
micro-satélites SA-VE325 y SA-VE322 de Sony.
Diferencias entre los sistemas
SA-VE325
SA-VE325 es un sistema de altavoces de 5,1 canales que
consta de dos altavoces frontales, dos altavoces
posteriores, un altavoz central y un altavoz potenciador
de graves. Soporta Sony Digital Cinema Sound, Dolby*
Pro Logic y Dolby Digital (AC-3), con lo que está
diseñado para el disfrute de películas.
SA-VE322
Con dos altavoces frontales y un altavoz potenciador de
graves, SA-VE322 resulta idóneo para disfrutar de la
música.
* Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. DOLBY, el
símbolo de la doble D ;, “PRO LOGIC” y “Dolby Digital
(AC-3)” son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
Cualquier diferencia en su funcionamiento se indica a título
expreso en el texto, por ejemplo “sólo SA-VE325”.
Precauciones
Para su seguridad
• Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe que el
voltaje de funcionamiento de su sistema es igual que el de
la electricidad local.
• La unidad no se desconecta de la fuente de CA
(electricidad) mientras siga enchufada al tomacorriente,
incluso si se ha desconectado la alimentación de la
unidad.
• Desenchufe el sistema del tomacorriente si no lo va a
utilizar durante mucho tiempo. Para desconectar el cable,
tire del enchufe. No tire del cable.
• Si se cae líquido o un objeto sólido en el sistema,
desenchufe el cable eléctrico del sistema y hágalo
inspeccionar por un técnico cualificado antes de seguir
utilizando.
• El cable de CA debe cambiarse sólo en una tienda de
servicio cualificada.
Para el funcionamiento
• No accione el sistema de altavoz con un vatiaje continuo
que supere la máxima entrada del sistema.
• Si la polaridad de las conexiones del altavoz no es la
correcta, los graves se escucharán débiles y la posición de
los distintos instrumentos no podrá distinguirse bien.
• Una conexión entre cables de altavoz desnudos en los
terminales de altavoz puede provocar un cortocircuito.
• Antes de conectar, desconecte el amplificador para no
dañar el sistema de altavoces.
• No se puede desmontar la pantalla del altavoz. No trate
de desmontar la pantalla del sistema de altavoces. Si lo
hace, puede dañar el altavoz.
El nivel de volumen no debe aumentarse hasta el
punto de distorsionarse el sonido.
Si se produce una irregularidad de colores
en una pantalla de TV cercana
Este sistema de altavoces está blindado magnéticamente
para que pueda instalarse cerca de un aparato de TV. Sin
embargo, pueden aparecer problemas de color en algunos
tipos de aparatos de TV.
Si aparecen problemas de color...
c Desconecte una vez el aparato de TV y vuelva a
conectar después de 15 a 30 minutos.
Si aparecen otra vez problemas de color ...
c Aleje los altavoces del aparato de TV.
Si se producen aullidos
Cambie la posición de los altavoces o baje el volumen del
amplificador.
Ubicación
• No coloque los altavoces en una posición inclinada.
• No coloque los altavoces en lugares:
Muy calientes o fríos
Con polvo o suciedad
Muy húmedos
Expuestos a vibraciones
Expuestos a los rayos directos del sol
Para la limpieza
Limpie los muebles de altavoz con un paño suave
ligeramente empapado con una solución detergente neutra
o agua. No utilice esponjas de metal, polvo abrasivo o
disolventes tales como alcohol o bencina.
Si tiene dudas o problemas sobre el sistema de altavoces,
consulte con su tienda de Sony más cercana.
Conexiones del sistema
Conecte el sistema de altavoces en los terminales de salida
de altavoz de un amplificador.
Asegúrese de que todos los componentes (incluido el
altavoz de subgraves) están desconectados antes de
empezar las conexiones.
Conexión A (para SA-VE325)
Esta configuración se utiliza cuando el amplificador está
conectado a un tocadiscos de DVD, tocadiscos de discos
láser, videograbadora u otros aparatos de video.
Conexión B (para SA-VE325)
Pruebe con esta configuración en lugar de la “Conexión A
en los siguientes casos:
—Cuando no hay tomas en el amplificador para un altavoz
potenciador de graves.
—Si desea un sonido de graves más potente del altavoz
potenciador de graves.
Conexión C (para SA-VE322)
Esta configuración se utiliza cuando el amplificador está
conectado a un tocadiscos de discos compactos, platina de
minidiscos, platina de casetes u otros aparatos de audio.
Notas (D)
• Asegúrese de que los terminales positivos (+) y negativos
(–) de los altavoces coinciden con los correspondientes
terminales positivos (+) y negativos (–) del amplificador.
• Asegúrese de apretar bien los tornillos de los terminales
de altavoz, ya que los tornillos flojos pueden convertirse
en una fuente de ruido.
• Compruebe que todas las conexiones están firmes. Una
conexión entre cables de altavoz desnudos en los
terminales de altavoz puede provocar un cortocircuito.
• No conecte el altavoz potenciador de graves en el terminal
de salida CENTER del amplificador (que es para Dolby
Pro Logic o Dolby Digital (AC-3)). Si lo hace, no se emitirá
ningún sonido de graves desde el altavoz potenciador de
graves.
• Para más detalles sobre las conexiones del lado del
amplificador, consulte el manual incluido con su
amplificador.
Consejo
Todos los cables negros son de polaridad negativa (–) y
deben conectarse a los terminales de altavoz negativos (–).
Instalación de los altavoces
Ubicación de cada altavoz (E)
Cada altavoz debe estar enfrentado hacia la posición de
escucha. El efecto ambiental será mejor si todos los altavoces
están a la misma distancia de la posición de escucha.
Coloque los altavoces delanteros a una distancia apropiada
a la izquierda y derecha del televisor.
Coloque el altavoz potenciador de graves a uno de los lados
del televisor.
Coloque el altavoz central arriba en el centro del televisor.
La instalación de los altavoces traseros depende mucho de
la forma de la habitación. Los altavoces traseros pueden
instalarse en ambos lados de la posición de escucha A o
detrás de la posición de escucha B.
Consejos
• Las películas se disfrutan mejor en una habitación sin ecos
(o rodeada por cortinas).
• La música (especialmente la música clásica) se disfruta
mejor en una habitación que tiene algún eco.
Ajuste de los altavoces
Para evitar vibraciones o movimientos de los altavoces
mientras escucha, fije los pies suministrados a las cuatro
esquinas inferiores del altavoz central* y de los altavoces
frontales y posteriores* (F).
*Sólo SA-VE325
Ajuste del altavoz central (G) (Sólo SA-VE325)
Coloque el altavoz central firmemente encima del televisor,
asegurándose de que se encuentra completamente nivelado.
Ajuste de otros altavoces (H)
Para una mayor flexibilidad en la situación de los altavoces,
utilice el soporte opcional para altavoces WS-FV10A, WS-
TV10A o WS-WV10A (disponibles sólo en determinados
países).
Consejo
La altura de los altavoces frontales debe ajustarse hasta el
centro de la pantalla del televisor, aproximadamente (I).
Escucha del sonido (J)
Primero baje el volumen en el amplificador. El volumen
debe estar al mínimo antes de empezar a reproducir la
fuente de programa.
1 Conecte el amplificador y seleccione la
fuente de programa.
2 Presione POWER en el altavoz de
subgraves.
El indicador ON/STANDBY del altavoz
potenciador de graves se enciende en verde.
3 Reproduzca la fuente de programa.
Conexión y desconexión automáticas
— Función de conexión/desconexión automática
(K)
Cuando el altavoz potenciador de graves está conectado (el
indicador ON/STANDBY está encendido en verde) y no
entra señal durante unos minutos, el indicador ON/
STANDBY cambia a rojo y el altavoz potenciador de graves
entra en el modo de ahorro de energía. En este modo,
cuando entra una señal en el altavoz potenciador de graves
éste se conecta automáticamente (función de conexión/
desconexión automática).
Para desactivar esta función, deslice el interruptor POWER
SAVE del panel trasero a OFF.
Nota
Si baja demasiado el volumen del amplificador puede
activar la función de conexión/desconexión automática y el
altavoz entrará en el modo de ahorro de energía.
Ajuste del sonido
Pequeños ajustes del sistema pueden ayudarle a disfrutar
más del sonido.
Ajuste del altavoz de subgraves (J)
1 Ajuste MODE de acuerdo a la fuente de
programa, de la siguiente forma:
Fuente MODE
DVD, discos láser, videocasete MOVIE
u otra fuente de video
Minidisco, disco compacto, MUSIC
cintas de casete u otra fuente
de audio
2 Gire LEVEL para ajustar el volumen.
Ajuste el volumen según sus preferencias
para la fuente de programa.
Notas
• Algunas funciones del amplificador para mejorar el
sonido pueden provocar distorsión en el altavoz
potenciador de graves. Si hay distorsión, desactive estas
funciones.
• Para disfrutar de sonidos de alta calidad, no suba
demasiado el volumen del altavoz potenciador de graves.
• Para aumentar el sonido de graves del altavoz
potenciador de graves, conecte el sistema con la
“Conexión B”.
• El sonido de graves se potencia en el modo MOVIE en
lugar del modo MUSIC. Por tanto, si cambia al modo
MOVIE mientras escucha algunas fuentes que no incluyen
el sonido de graves, es posible que no consiga este efecto.
Ajuste del amplificador para
disfrutar las películas
(sólo SA-VE325)
Para el Dolby Digital (AC-3)
Si el amplificador está conectado interna o externamente a
un procesador Dolby Digital (AC-3), debe utilizar los menús
de ajuste para el amplificador para especificar los
parámetros del sistema de altavoces.
Consulte el siguiente cuadro para los ajustes correctos. Para
más detalles sobre el procedimiento de ajuste, consulte el
manual que viene con su amplificador.
Seleccione la posición Micro Sattelite Position si el
amplificador Sony dispone de ella.
Cuando se utiliza la “Conexión A
(Ajuste de altavoz)
Para Ajuste a
Altavoces delanteros SMALL
Altavoz central SMALL
Altavoces traseros SMALL
Altavoz potenciador de graves ON (o YES)
Cuando se utiliza la “Conexión B
(Ajuste de altavoz)
Para Ajuste a
Altavoces delanteros LARGE
Altavoz central SMALL
Altavoces traseros SMALL
Altavoz potenciador de graves OFF (o NO)
Para el Dolby Pro Logic
Si el amplificador está conectado interna o externamente con
un procesador Dolby Pro Logic, debe ajustar el modo de
efecto de sonido envolvente en “NORMAL” en el
amplificador para su sistema de altavoces en particular.
Para más detalles sobre el procedimiento de ajuste, consulte
el manual que viene con su amplificador.
Localización de averías
Si tiene problemas con su sistema de altavoces, verifique la
siguiente lista y tome las medidas indicadas para cada caso.
Si el problema persiste, consulte al proveedor Sony más
próximo.
No se escuchan sonidos del sistema de altavoces.
Compruebe que se han hecho correctamente
todas las conexiones.
Compruebe que ha subido correctamente el
volumen del amplificador.
Compruebe que el selector de fuente de
programa del amplificador está en la fuente
correcta.
Compruebe si hay auriculares conectados. Si lo
están, desconéctelo.
Hay distorsión en la salida de sonidos del altavoz
potenciador de graves.
Verifique si se han activado las funciones de
mejora de sonido en el amplificador. Si lo están,
desactívelas.
Se escucha un zumbido o ruido en la salida del
altavoz.
Compruebe que todas las conexiones están bien
hechas.
Compruebe que ninguno de los componentes de
audio está demasiado cerca del aparato de TV.
Se ha parado repentinamente el sonido.
Compruebe que todas las conexiones están bien
hechas. Una conexión entre cables de altavoz
desnudos en los terminales de altavoz puede
provocar un cortocircuito.
Especificaciones
SA-VE325/VE322
SS-V325 (altavoces delanteros y traseros)
Sistema de altavoces Gama completa, blindado
magnéticamente
Unidades de altavoz 5,5 × 11 cm, tipo cono
Tipo de caja Reflejo de graves
Impedancia de régimen 8 ohmios
Capacidad de potencia de excitación
Máxima potencia de entrada: 100 vatios
Nivel de sensibilidad 87 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias 90 Hz - 20.000 Hz
Dimensiones (an/al/prof) Aprox. 70 × 152 × 126 mm
incluyendo pantalla frontal
Peso Aprox. 830 g cada uno
SS-CN325 (altavoz central)
Sistema de altavoz Gama completa × 2,
blindado magnéticamente
Unidades de altavoz 5,5 × 11 cm, tipo cono
Tipo de caja Reflejo de graves
Impedancia de régimen 8 ohmios
Capacidad de potencia de excitación
Máxima potencia de entrada: 120 vatios
Nivel de sensibilidad 89 dB (1 W, 1 m)
Gama de frecuencias 90 Hz - 20.000 Hz
Dimensiones (an/al/prof) Aprox. 300 × 78 × 126 mm
incluyendo pantalla frontal
Peso Aprox. 1600 g
SA-WMS325 (altavoz potenciador de graves)
Sistema de altavoz Altavoz potenciador de
graves activo, blindado
magnéticamente
Unidad de altavoz Altavoz para graves:
16 cm, tipo cono
Tipo de caja Tipo SAW avanzado
Gama de frecuencias de reproducción
28 Hz - 200 Hz
Sección del amplicador
Salida de potencia RMS continua
75 vatios
(8 ohmios, 20 Hz - 20 kHz,
0,8% THD)
Entradas
LINE IN (toma de pasador de entrada)
SPEAKER IN (terminales de entrada)
Salidas
LINE OUT (toma de pasador de salida)
SPEAKER OUT (terminales de salida)
General
Requisitos eléctricos CA de 220 - 230 V,
50/60 Hz
Consumo eléctrico 70 vatios
1 vatios (mode de espera)
Dimensiones (an/al/prof) Aprox. 205 × 385 × 389
mm, incluyendo pantalla
frontal
Peso Aprox. 10,3 kg
Accesorios suministrados
SA-VE325
Pies (20)
Cable de conexión de audio (1)
Cables de conexión de altavoz, 10 m (2)
Cables de conexión de altavoz, 3,5 m (3)
Cables de conexión de altavoz, 2,5 m (2)
SA-VE322
Pies (8)
Cable de conexión de audio (1)
Cables de conexión de altavoz, 3,5 m (2)
Cables de conexión de altavoz, 2,5 m (2)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin
previo aviso.
Rechter
voorluidspreker
Delantero
(derecho)
Subwoofer
Potenciador
de graves
Versterker
Amplificador
Linker voorluidspreker
Delantero (izquierdo)
Voetjes
Pies
POWER
ON/STANDBY spanningslampje
Indicador ON/STANDBY
LEVEL
WS-FV10A
Voetjes
Pies
WS-WV10A
(voor
achterluidsprekers)
(para los altavoces
posteriores)
WS-TV10A
*alleen voor de SA-VE325
Sólo SA-VE325
Rechter
voorluidspreker
Delantero (derecho)
Middenluidspreker*
Central*
Subwoofer
Potenciador
de graves
Rechter
achterluidspreker*
Trasero* (derecho)
Linker
voorluidspreker
Delantero
(izquierdo)
Linker
achterluid-
spreker*
Trasero*
(izquierdo)
eE Ee
Ee
Ee Ee
Ee
Ee Ee
LINE IN
WOOFER OUT
FRONT
CENTER
REAR
R
R
L
L
A
R
L
R
L
Ee Ee
SPEAKER
IN
SPEAKER
OUT
e
e
E
E
eE Ee
Ee
FRONT
CENTER
REAR
R
R
L
L
Ee
Ee Ee
B
Rechter
achterluidspreker
Trasero (derecho)
Linker
achterluidspreker
Trasero (izquierdo)
Rechter voorluidspreker
Delantero (derecho)
Middenluidspreker
Central
Subwoofer
Potenciador
de graves
Linker voorluidspreker
Delantero (izquierdo)
Versterker
Amplificador
Rechter
voorluidspreker
Delantero (derecho)
Middenluidspreker
Central
Subwoofer
Potenciador
de graves
Rechter
achterluidspreker
Trasero (derecho)
Linker
achterluidspreker
Trasero (izquierdo)
Versterker
Amplificador
Linker
voorluidspreker
Delantero (izquierdo)
3,5 meter lang
3,5m
10meter lang/10m
2,5meter lang/2,5m
10meter lang/10m
10meter lang/10m 10meter lang/10m
3,5 meter lang
3,5m
3,5 meter lang
3,5m
3,5 meter lang
3,5m
3,5 meter lang
3,5m
3,5 meter
lang
3,5m
G
MODE
K
AUTO
OFF
POWER SAVE
Micro Satellite System
SA-VE325/VE322
4-233-075-31(1)
E
e
E
e
2001 Sony Corporation Printed in Japan

Har du en fråga om Sony HT-IS100?

Om du har en fråga angående Sony HT-IS100, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Audio
Equalizer yes
Uteffekt (RMS) 450
Ljudutgångskanaler 5.1 kanaler
Radio
RDS radio ingår yes
Antalet förinställda stationer 30
Frekvensband AM, FM
Vikt & dimension
Centrumhögtalare, vikt 70
Subwoofer (BxDxH) 238 x 441 x 434
Subwoofer vikt   14500
Mitthögtalare mått (BxDxH) 45 x 40 x 55
Övrigt
Surroundhögtalare dimension B x H x D 45 x 55 x 40
Surroundhögtalare, vikt 70
Antal HDMI portar 4
Strömförsörjning 220 - 240V, 50/60Hz
Anslutningar
Ljudingång (vänster och höger) 1
Digital koaxialingång för ljud 1
Komponentvideo (YPbPr / YCbCr) ut 1
S-Video ut 0
Digital audio optisk i 3
Externa anslutningar   1 x DM
1 x A/V
2 x Component Video In
Antal HDMI portar 4
Digital koaxialingång för ljud 1
Digital audio optisk i 3
Management features
Handhållen fjärrkontroll   yes
Insomningstimer   yes
Strömtillförsel
Strömförbrukning i vänteläge 0.3
Strömförbrukning (vanlig)   115
Strömförbrukning i vänteläge 0.3
Strömförbrukning (vanlig)   115
Prestanda
Equalizer yes
Uteffekt (RMS) 450
Ljudutgångskanaler 5.1 kanaler
Frekvensband AM, FM
Center speaker
Centrumhögtalare, vikt 70
Mitthögtalare mått (BxDxH) 45 x 40 x 55
Subwoofer
Subwoofer (BxDxH) 238 x 441 x 434
Subwoofer vikt   14500
Förpackningens innehåll
Handhållen fjärrkontroll   yes
Tekniska data
Externa anslutningar   1 x DM
1 x A/V
2 x Component Video In
Strömförsörjning 220 - 240V, 50/60Hz