Princess Classic Mini Table Chef TM 102221 bruksanvisning

Princess Classic Mini Table Chef TM 102221

Till höger hittar du din Princess Classic Mini Table Chef TM 102221 bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Princess
Modell
Classic Mini Table Chef TM 102221
Produkt
EAN
8712836922211
Språk
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Grekisk
Filtyp
PDF
Table Chef
Article 102221/102222
© Princess 2007
Nederlands 1
English 5
Français 9
Deutsch 13
Español 17
Italiano 21
Svenska 25
Dansk 29
Norsk 33
Suomi 37
Português 41
Ελληνικά 45
49
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ :ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭ
ˬίΎϬΠϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃
ίΎϬΠϟ΍ ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍ ϭ΃ ˬϪΑ
κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
• Gebruiksaanwijzing • User's instructions • Mode d'emploi
• Bedienungsanleitung • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso
• Bruksanvisning • Brugsanvisning • Bruksanvisning • Käyttöohje
• Instruções de uso • Οδηγίες χρήσης
ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞϴϟΩ
Garantiekaart / Guarantee card /
Certificat de garantie / Garantiekarte /
Certificado de garantía / Certificato di
garanzia / Garantikort / Garantibevis/
Takuutodistus / Garantibevis / Postal de
garantia / Κάρτα εγγύησης /
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Datum van aankoop / Date of purchase / Date d'achat / Kaufdatum / Fecha de compra / Data di acquisto /
Inköpsdatum / Købsdato / Ostopäivämäärä / Kjøpsdato / Data de compra / Ηµεροµηνία αγοράς /
:
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Dealer / Dealer / Concessionnaire / Händler / Distribuidor / Rivenditore / Återförsäljare / Forhandler /
Myyjä / Forhandler/Revendedor / Κατάστηµα / :
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Type / Model / Type / Typ / Tipo / Modello / Modell / Type / Tyyppi / Type / Tipo / Μοντέλο / :
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Koper / Purchaser / Acheteur / Käufer / Comprador / Dati relativi all'acquirente / Köpare / Køber /
Ostaja / Kjøper / Cliente / Αγοραστής / :
ϞϴϟΩϡΪΨΘδϤϟ΍
ΔϗΎτΑϥΎϤπϟ΍
˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ
ήΟΎΘϟ΍
ϞϳΩϮϤϟ΍
ϱήΘθϤϟ΍
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϥΎϤπϟ΍ ρϭήη
ΔϣΪΨΘδϤϟ΍ Ω΍ϮϤϟ΍ϭ ϊϴϨμΘϟ΍ ϲϓ ΐϴϋ ϱϷ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ
˱ΔϠϣΎϛ ϥΎϤπϟ΍ ΔϗΎτΑ ˯Ϟϣ ϝΎΣ ϲϓ ϻ· ˱ΎΤϟΎλ ϥΎϤπϟ΍ ϥϮϜϳ ϻϭϻϭ
ϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ˯Ϯγ Ϧϋ ΔΠΗΎϨϟ΍ ΏϮϴόϟ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳϞϜθΑ ϪϜϓ ϭ΃ ˬίΎϬΠ
ρϮϘγ Ϧϋ ΞΗΎϨϟ΍ Ϟτόϟ΍
ϭ΃ ˬϪΑ κΧήϤϟ΍ ήϴϏ
ίΎϬΠϟ΍ΔϴϋΎΒΘΘγϻ΍ έ΍ήοϷ΍ ϥΎϤπϟ΍ ϲτϐϳ ϻϭ
Table_Chef_102221_102222_NL_Omslag.fm Page 1 Wednesday, February 21, 2007 10:52 AM

Har du en fråga om Princess Classic Mini Table Chef TM 102221?

Om du har en fråga angående Princess Classic Mini Table Chef TM 102221, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Prestanda
Total effekt 900
Antal plåtar/galler 1
Justerbar termostat yes
Kontrollampa yes
Modell Grill
Värmekälla Elektrisk
Rökfunktion -
Lätt att rengöra   yes
Kontrollampa yes
Teflonbehandlad yes
Ergonomi
Lätt att rengöra   yes
Kallt handtag yes
Styrhjul no
Ben yes
Antal ben 4 ben
Design
Produktens färg Svart
Teflonbehandlad yes
Form på matlagningsyta square
USB Direct lägen no
Material, hölje -
Formfaktor   Bordsskiva
Typ av ytskikt stekbord
Matlagningsyta 210 x 210
Lock no
Justerbar termostat yes
Produktens färg Svart
Kallt handtag yes
Material, hölje -
Strömtillförsel
AC-inspänning 230
AC-inspänning 230
Vikt & dimension
Bredd -
Djup -
Höjd   -
Matlagningsyta 210 x 210
Bredd -
Djup -
Höjd   -