Parrot Minikit Neo bruksanvisning

Parrot Minikit Neo

Till höger hittar du din Parrot Minikit Neo bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Parrot
Modell
Minikit Neo
Produkt
EAN
3520410012600
Språk
Engelsk, Svenska, Danska, Turkiska
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.parrot.com/
Consult the dealer or an experienced radio/TV tech-• 
nician for help.
IC compliance statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-
003.
Licences
The Bluetooth ® word mark and logos are owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A.
is under license.
NXT is a trademark of New Transducers Limited.
Other trademarks and trade names are those of their
respecve owners.
HURTIG
BRUGERVEJLEDNING
FØR DU STARTER
Om denne vejledning
Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online
i stedet for at dem trykt for at begrænse papirforbruget
og af hensyn l miljøet. Denne korte guide giver derfor kun
de viggste anvisninger om, hvordan enheden bruges på en
nem måde.
Du kan nde yderligere oplysninger under rubrikken Support
og downloads på vores hjemmeside www.parrot.com: kom-
plet vejledning, FAQ, undervisningsprogrammer…
Advarsel
Funkoner, som kræver længere opmærksomhed, kun
bruges, når bilen er standset. Din egen og de andre trakan-
ters sikkerhed har fortrinsret frem for telefonopkald, musik
eller navigaonsanvendelser. Vær ansvarlig: Kør forsiggt og
pas dit omgivende miljø. Parrot frasiger sig ethvert ans-
var, hvis du vælger at lsidesæe denne advarsel.
Opdatering
Du kan downloade de sidste opdateringer l dit produkt gra-
s (og se fremgangsmåden for opdatering) vores hjem-
meside www.parrot.com under rubrikken Support og down-
loads. Ved hjælp af disse opdateringer kan du drage fordel af
nye funkoner og forbedre produktets kompabilitet.
FØRSTE ANVENDELSE
Opladning af Parrot MINIKIT Neo
Inden første ibrugtagning skal Parrot MINIKIT Neo være
ladet helt op. Det gør man ved hjælp af bilens cigartænder-
sk og ved at forbinde USB / mini-USB kablet med op-
laderen og med kiet. Det er også muligt at forbinde
Parrot MINIKIT Neo med en PC ved hjælp af USB / mini-USB
kablet.
Lysdioden ved siden af mini USB-skket lyser rødt for at an-
give, at opladningen er i gang. Lysdioden slukker, når oplad-
ningen er afsluet
Når baeriet er svagt, underreer Parrot MINIKIT Neo dig
om det med en stemmemeddelelse.
Bemærk: Du kan l enhver d kontrollere baeriets niveau i
Parrot MINIKIT Neo ved at glide On / O knappen fremad.
Montering af Parrot MINIKIT Neo
Brug klemmen på Parrot MINIKIT Neo for at montere sæet
bilens solskærm (skema 2). I denne posion sidder mik-
rofonen på Parrot MINIKIT Neo nedenfor rulleknappen: Kon-
troller, at den er vendt mod din mund.
Tænd & sluk af Parrot MINIKIT Neo
Glid On / O knappen bagud for at tænde / slukke Parrot
MINIKIT Neo.
Parrot MINIKIT Neo i standby
Når Parrot MINIKIT Neo ikke er forbundet med en telefon,
slår sæet automask over standby eer 5 min. Tryk
en knap eller genopret forbindelsen mellem de 2 enheder
for at forlade standby.

Tryk den midterste drejeknap for at adgang l menu-
erne.Naviger rundt i menuerne ved at benye drejeknap-
pen og godkend med den grønne knap eller ved at trykke
drejeknappen. Tryk den røde knap eller vent i nogle
sekunder for at forlade menuen.

Inden Parrot MINIKIT Neo bruges med din telefon, skal du
forbinde de to enheder. Når de to enheder har registreret hi-
nanden, er det ikke længere nødvendigt at fortsæe denne
handling. Når sæet startes, forbindes der automask med
Parrot MINIKIT Neo aængigt af telefonmodellen.
Start en periferisk Bluetooth søgning med din 1.
Bluetooth telefon (se telefonens brugsanvisning).
Vælg ”Parrot MINIKIT Neo ”.2.
Indtast ”0000” på din telefon, når der anmodes om det. 3.
> Parrot MINIKIT Neo meddeler ”Tilkobling udført”,
når de to enheder er lsluet.
Bemærk: Hvis din telefon har NFC funkon, kan du foretage
parringen ved at din telefon l at berøre Parrot MINIKIT
Neo i nærheden af klemmen.

Når telefonen er blevet parret med Parrot MINIKIT Neo,
oprees forbindelsen automask mellem de 2 enheder, hver
gang de kommer i nærheden af hinanden og der er tændt for
dem. Hvis du eerlader Parrot MINIKIT Neo i standby i din
bil, vil kiet automask forbinde sig med din telefon, når du
vender lbage l bilen i kra af sin vibraonsdetektor.
Det er muligt at forbinde to telefoner med Parrot MINIKIT
Neo samdigt. For at gøre det, skal valgmuligheden Dual
mode akveres. Når de to telefoner er forbundet med Parrot
MINIKIT Neo, kan du modtage påkald fra de 2 telefoner
kiet. Til gengæld er det kun telefonlisten fra den telefon,
der først blev forbundet med Parrot MINIKIT Neo, der er l-
gængelig på kiet. Du kan dog let skie mellem de to lslut-
tede telefoner ved at trykke i 2 sekunder på drejeknappen.
Sådan synkroniserer du telefonlisten
Når telefonen er forbundet med Parrot MINIKIT Neo, kopie-
res telefonens telefonliste automask over i sæets hukom-
melse. De indlæste kontakter i telefonens hukommelse og
på SIM-kortet bliver synkroniseret.
Bemærk: Aængig af din telefonmodel, kan din telefon bede
dig om at bekræe overføringen af telefonlisten.
Hvis din telefon ikke foretager synkroniseringen automask,
kan man også anvende telefonens funkon Object Push for
at sende telefonens kontaktpersoner l Parrot MINIKIT Neo
med Bluetooth. For at gøre dee, Tryk drejeknappen og
vælg Modtag kontaktpersoner.
Eer synkronisering eller fremsendelse via Bluetooth er alle
dine kontaktpersoner lgængelige med stemmegenkendelse
uden indlæring.
TELEFON
Bemærk: For at akvere / deakvere de magiske ord, vælg
Magiske ord i menuen og tryk på rulleknappen.
Modtage et opkald
Et indgående opkald angives ved en ringetone. Navnet
kontaktpersonen meddeles, hvis nummeret denne kon-
taktperson er gemt i telefonlisten den telefon, som er
lsluet Parrot MINIKIT Neo.
Hvis du ønsker at acceptere dee opkald, tryk på den grønne
knap eller sig « accepter », hvis du har akveret de magiske
ord for indkommende opkald.
Hvis du ønsker at afvise dee opkald, tryk på den røde knap
eller sig « afvise », hvis du har akveret de magiske ord for
indkommende opkald.
Foretag et opkald
Tryk på den grønne knap eller sig “Minikit, hvis du har 1.
akveret de magiske ord for udgående opkald.
> Parrot MINIKIT Neo beder om navnet på den kontakt-
person, som du vil ringe l.
Sig navnet på den kontaktperson, som du vil ringe l, 2.
eerfulgt af typen af telefonnummer, hvis kontaktper-
sonen har ere numre.
> Opkaldet l denne kontaktperson sker automask,
hvis stemmekommandoen er opfaet korrekt. I modsat
fald udsender det håndfrie sæt en bekræelse.
Bekræ ved at sige ”3. Ja” eller ”Ringe op” eller præciser
typen af telefonnummer (f.eks.: Hjem, kontor, mobil).
> Der foretages således et opkald l denne kontakt-
person.
> I lfælde af en fejltagelse, sig “annuller” for at an-
nullere opkaldet.
Bemærk: Hvis du bruger Parrot MINIKIT Neo med en iPhone,
der understøer Siri funkonen, sig det magiske ord «Siri»
for at lancere telefonens stemmegenkendelse og den lsva-
rende applikaon.
Brug under et opkald
Brug drejeknappen for at indslle lydstyrken under en sam-
tale. Lydstyrken gemmes l de eerfølgende samtaler.
Tryk den grønne knap for at omslle en igangværende
samtale på din telefon.
Med Parrot MINIKIT Neo kan du sende DTMF-toner under en
samtale for feks at styre din telefonsvarer. Det gør du ved at
trykke på drejeknappen under samtalen.

Hvis du har en GPS funkon din telefon og din telefon
llader at sende navigaonsanvisninger via Bluetooth (pro-
l A2DP), vil disse navigaonsanvisninger blive meddelt
Parrot MINIKIT Neo.
Bemærk: Navigaonsanvisningerne udsendes ikke på Parrot
MINIKIT Neo højaleren under et opkald.
HYPPIGE PROBLEMER
Parrot MINIKIT Neo melder «Hukommelse fyldt»
Du kan lkoble op l 10 telefoner med Parrot MINIKIT Neo.
Hvis du lkobler en elvte telefon, vil sæet melde «Hukom-
melse fyldt». I fald skal du slee hukommelsen i Parrot
MINIKIT Neo ved at trykke samdigt den røde og den
grønne knap i 3 sekunder. Hermed slees også alle kontak-
terne på sæet. Dereer skal du foretage en ny parring.
Parrot MINIKIT Neo virker blokeret
I lfælde af problemer kan du genstarte Parrot MINIKIT Neo.
For at gøre dee:
Tryk samdigt på drejeknappen og Reset-knappen bag 1.
på MINIKIT Neo.
Slip Reset-knappen. Slip dernæst drejeknappen.2.

Kontroller din telefons kompabilitet med Parrot MINIKIT
Neo. Du nder listen over kompable telefoner med Parrot
MINIKIT Neo på vores websted www.parrot.com, under Sup-
port & Downloads.
Hvis din telefon er anført som kompabel, skal du måske
opdatere din Parrot MINIKIT Neo. Du nder fremgangs-
måden for opdatering af Parrot MINIKIT Neo på vores webs-
ted www.parrot.com, under Support & Downloads.
GENERELLE OPLYSNINGER

Parrot produkterne er dækket af en 1-års garan fra købsda-
toen, hvad angår reservedele og reparaon, med mindre pro-
duktet er blevet ændret, og ved præsentaon af et bevis for
køb (dato og sted for køb samt produktets serienummer) hos
forhandleren eller direkte hos Parrot. Garanen dækker ikke
opdatering af soware indbefaet i Parrot produkter med
Bluetooth® mobiltelefoner beregnet l regnskabsføring, ind-
hentning af data, udvendig beskadigelse af produktet grund
af normal brug af produktet, enhver beskadigelse forårsaget
af et uheld, en unormal brug eller en ikke autoriseret brug af
produktet, et ikke Parrot produkt. Parrot er ikke ansvarlig for
opbevaring, tab eller beskadigelse af data under transport
eller reparaon. Et produkt, der viser sig ikke at være fejlbe-
hæet, vil blive returneret l afsenderen, som vil få lsendt
en regning for udgier l behandling, kontrol og transport.
Ændringer
Forklaringerne og specikaonerne i denne guide er kun ve-
jledende og kan blive ændret uden forudgående varsel. De
anses for at være korrekte det dspunkt, hvor de bliver
trykt. Denne guide er blevet udarbejdet med største omhu
i den hensigt at give dig den mest nøjagge informaon.
Parrot kan dog ikke drages l ansvar for konsekvenserne af
fejl eller udeladelser i denne guide, eller for beskadigelser
eller ulsigtet tab af data, som direkte eller indirekte er et
resultat af brugen af informaonen heri. Parrot forbeholder
sig ret l at ændre eller forbedre produktets design eller bru-
gervejledningen uden nogen form for begrænsning og uden
forpliggelse l at underree brugerne herom.
Da vi konstant bestræber os at opgradere og forbedre
vores produkter, kan det produkt, du har købt, være lidt fors-
kellig fra den model, der er beskrevet i denne guide. Hvis det
er lfældet, kan der fås en senere udgave af denne guide i
elektronisk format på Parrots website www.parrot.com.

produkt(elektrisk og elektronisk udstyr)
Til dee formål har alle kommuner etableret indsamling-
sordninger, hvor aald af elektrisk og elektro-nisk udstyr
gras kan aeveres af borgerne genbrugsstaoner eller
andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra hushold-
ningerne. Nærmere informaon skal indhentes hos kommu-
nens tekniske forvaltning.Brugere af elektrisk og elektronisk
udstyr ikke bortskae aald af elektrisk og elektronisk
udstyr sammen med husholdningsaald. Brugere skal benyt-
te de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den
miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaelse af
aald af elektrisk og elek-tronisk udstyr og øge muligheder-
ne for genbrug, genanvendelse og nyggørelse af aald af
elektrisk og elektronisk udstyr.
QUICK START GUIDE
BEFORE YOU BEGIN

In order to limit our paper consumpon, and as part of our
environmentally friendly and responsible approach, Parrot
prefers to put user documents online rather than print them
out. This simplied guide to the Parrot MINIKIT Neo is there-
fore limited to providing you with the main instrucons that
will make it easy for you to use the device. More informaon
can be found in the Parrot MINIKIT Neo complete user guide
on the Support & Download secon of our website www.
parrot.com.
Warning
If your Parrot MINIKIT Neo gets out of reach while driving,
stop the vehicle in a safe locaon before picking or han-
ging up a call. All funcons requiring an increased aenon
should only be used while the vehicle is staonary . Your sa-
fety and the one of the other road users prevails over phone
calls. Be responsible: drive carefully and pay full aenon
to your surroundings. Parrot denies any liability should you
choose not to respect this warning.

Download the latest update for free (and check the update
procedure) on our website www.parrot.com, in the Support
secon. These updates will enable you to receive new featu-
res and improve the product’s compability.
GETTING STARTED

The Parrot MINIKIT Neo must be fully charged before being
used for the rst me. To do so, plug the charger into your
vehicle’s cigar lighter and connect the USB / micro-USB
cable to the charger and to the kit (diagram 1). You can
also use the USB / micro-USB cable to connect the Parrot
MINIKIT Neo to your computer.
Note : During charging, the baery indicator light turns red.
When the light goes out, the charge is complete.
When the baery level is low, a voice prompt is played.
Note : Slide the On / O buon forward to check the Parrot
MINIKIT Neo baery level.

Use the Parrot MINIKIT Neo clip to install it on your vehi-
cle sun visor (diagram 2). While being in this posion, the
Parrot MINIKIT Neo microphone is located above the jog
wheel. Make sure it is pointed towards your posion.

Slide the On / O buon backward to turn the Parrot
MINIKIT Neo on / o.
Sleep mode
If there is no phone connected to the Parrot MINIKIT Neo for
5 minutes, the Parrot MINIKIT Neo automacally switches to
sleep mode. To exit sleep mode, press any buon or connect
your phone to the Parrot MINIKIT Neo.
If you leave the Parrot MINIKIT Neo in your vehicle without
turning it o, the Parrot MINIKIT Neo will switch to deep
sleep mode. Thanks to its vibraon detector, the Parrot
MINIKIT Neo will automacally exit deep sleep mode when
you get back into your vehicle.

Press the jog wheel to access the main menu.
Browse through the menus by turning the jog wheel and
conrm by pressing the green buon or the jog wheel.
To exit the menu, press the red buon or wait for a few
seconds.

Before using the Parrot MINIKIT Neo with your phone, you
rst have to pair both devices. The pairing process is only
required once.
From your 1. Bluetooth® phone, search for Bluetooth
peripherals.
Select “Parrot MINIKIT Neo”2.
Enter the “0000” PIN code and validate. 3.
> The Parrot MINIKIT Neo says «Pairing successful»
when both devices are paired.
> Depending on the model of your phone, the connec-
on will then be automac as soon as your phone is
close enough to the Parrot MINIKIT Neo.
Note : If your phone has the NFC funcon, pairing is also
possible by touching the Parrot MINIKIT Neo clip with your
phone.

Once your phone is paired to the Parrot MINIKIT Neo, the
connecon between both devices will be automacally esta-
blished each me the Parrot MINIKIT Neo is turned on. If you
leave the Parrot MINIKIT Neo in deep sleep mode in your
vehicle, the Parrot MINIKIT Neo will automacally exit deep
sleep mode when you get back into your vehicle thanks to
its vibraon detector.
If you want to connect a 2nd phone to the Parrot
MINIKIT Neo, acvate the Dual mode opon. When two
phones are connected to the Parrot MINIKIT Neo at the
same me, you can always answer an incoming call on
either phone. But only the phonebook of the phone with the
oldest pairing to the Parrot MINIKIT Neo may be accessed
through the kit. However you can easily switch between the
connected phones by holding down the jog wheel for two
seconds.

With most of the Bluetooth phones, the phonebook is auto-
macally synchronized in the kit memory. Contacts stored in
the phone and SIM card memories are synchronized.
Note: Depending on the model of your phone, you may have
to conrm the phonebook synchronisaon on your phone.
All your contacts aer automac synchronizaon process
are directly provided with a voice tag in the Parrot MINIKIT
Neo. Consequently, you don’t have to record your own voice
tag on each contact to make a call via the voice recognion
process.
TELEPHONE FUNCTION
Note : To acvate / deacvate the magic words, select
Magic words and press the jog wheel.
Receiving a call
An incoming call is indicated by a ringtone. The name of the
caller is announced if his number is recorded in the phone-
book of the phone connected to the Parrot MINIKIT Neo.
If you want to answer the call, press the green buon or say
Accept” if the magic words for incoming calls are acvated.
If you want to refuse this call, press the red buon or say
“Reject” if the magic words for incoming calls are acvated.
Making a call
To make a call via voice recognion :
Press the green buon or say 1. “Minikit“ if the magic
words for outgoing calls are acvated.
> The Parrot MINIKIT Neo asks you the name of the
contact you want to call.
Say the name of the contact and the type of number 2.
(“Work“, “Cellphone...) if there are several numbers
associated to your contact.
> The call is automacally launched if the voice tag is
correctly understood.
> If it is not the case, a conrmaon message is asked.
Conrm by saying “Yes“ or “Call“.
> You can also say “Cancel“ to cancel the call.
Note : If you are using the Parrot MINIKIT Neo with an
iPhone supporng the Siri funcon, say the magic word «Siri»
to launch phone voice recognion and the corresponding
applicaon.
Hold down the green buon to redial the last dialled
number.

Use the jogwheel during a call to adjust the communicaon
volume. The volume seng is saved for subsequent calls.
During a call, if you want to connue the conversaon on
your phone (private conversaon), press the green buon.
The Parrot MINIKIT Neo allows you to send DTMF while on
call. To do so, press the jog wheel. Then use the jog wheel to
select the DTMF and press the jog wheel to conrm.

If your phone supports the GPS feature and if it can send
the navigaon instrucons via Bluetooth (A2DP prole), the
navigaon instrucons will be played by the Parrot MINIKIT
Neo.
Note: Navigaon instrucons are not played by the Parrot
MINIKIT Neo during a call.
To modify the navigaon instrucons volume, use the jog
wheel while an instrucon is given.
TROUBLESHOOTING

You can pair up to ten devices. If you aempt to pair an
eleventh phone, the kit says «memory full». You must
then clear the memory by holding down both the red and
green buons for three seconds. Doing so also clears all the
contacts on the memory of the kit. You will then need to pair
again both devices.

In case of malfuncon, you can reboot the Parrot MINIKIT
Neo. To do so, press the red buon while sliding the On / o
buon forward (as if you were checking the baery level).

Make sure your phone is compable with the Parrot MINIKIT
Neo. To do so, refer to the compability list of the Parrot
MINIKIT Neo available on our website www.parrot.com, in
the Support secon.
If your phone is compable with the Parrot MINIKIT Neo,
make sure you have the latest soware version on your
Parrot MINIKIT Neo. To nd out the soware version of your
Parrot MINIKIT Neo, check the name by which it is seen by
other Bluetooth devices.To nd out the latest soware ver-
sion available, download the update le and consult the
update procedure, refer to our website www.parrot.com,
Support secon.
GENERAL INFORMATION
Warranty
Without prejudice of legal warranty, Parrot products are war-
ranted during 1 year from the date of purchase for defects
in materials and workmanship, provided that no deteriora-
on to the product has been made, and upon presentaon
of proof of purchase (date of purchase, locaon of sale and
product serial number) to the retailer. Warranty does not co-
ver: upgrading of the soware items of the Parrot products
with Bluetooth® cell phones for compability purpose, data
recovery, deterioraon of the external aspect due to normal
use of the product, any damage caused by accident, misuse,
misapplicaon, or non-Parrot products. Parrot is not respon-
sible for storage, loss or damaged to data during transit or
repair. Any product wrongfully declared to be defecve will
be returned to sender and inspecon, process and carriage
1
2
Parrot MINIKIT Neo
costs will be invoiced to him.


Only use the cigar-lighter adaptable charger provided. Ne-
ver use a damaged charger. Remember to charge the device
before storing for a long period of me. Do not leave your
device in hot or cold areas (car in direct sunlight or parked in
a garage in winter). Always store in area where temperatures
remain stable.The charger and the device can become hot
during charging. Do not cover. Do not use your device under
the rain or in/near any damp area. Do not disassemble the
device. In the event of baery leakage, avoid contact of the
liquid with skin and eyes. If contact occurs, rinse aected
areas with plenty of water and contact a doctor.

Electronic Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indi-
cates that it should not be disposed with other household
wastes at the end of its working life. To prevent possible
harm to the environment or human health from uncontrol-
led waste disposal, please separate this from other types of
wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources. Household users should contact
either the retailer where they purchased this product, or
their local government oce, for details of where and how
they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contract their supplier and the terms
and condions of the purchase contract. This product should
not be mixed with other commercial wastes for disposal.

The explanaons and specicaons in this guide are given
for informaon purposes only and may be modied without
prior noce. They are deemed to be correct at me of going
to press. The utmost care has been taken when wring this
guide,as part of the aim to provide you with accurate infor-
maon. However, Parrot shall not be held responsible for
any consequences arising from any errors or omissions in
the guide, nor for any damage or accidental loss of data re-
sulng directly or indirectly from the use of the informaon
herein. Parrot reserves the right to amend or improve the
product design or user guide without any restricons and
without any obligaon to nofy users. If so, a later version of
this guide might be available in electronic format.

We, Parrot S.A. of 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Fran-
ce, declare under our sole responsibility that our product,
the Parrot MINIKIT Neo to which this declaraon relates in
conformity with appropriate standards EN300328 (v1.7.1),
EN301489-17 (v2.1.1), EN60950-1: 2006 / A1: 2010 fol-
lowing the provision of Radio Equipment and Telecommuni-
caon Equipment direcve (1999/5/EC R&TTE), with requi-
rements covering EMC direcve 2004/108/EC, Low Voltage
direcve 2006/95/CE and automove direcve 72/245/EEC
amended by 2009/19/EC direcve. Idencaon N. 394 149
496 R.C.S. PARIS - Parrot S.A.
http://www.parrot.com/fr/support/guidesdaideenligne/
parrot-minikit-neo/minikit_neo_ce_conformity _declara-
on.pdf
FCC compliance statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Opera-
on is subject to the following two condions: (1) this device
may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that
may cause undesired operaon.
Changes or modicaons not expressly approved by the par-
ty responsible for compliance could void the users authority
to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reaso-
nable protecon against harmful interference in a residen-
al installaon. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instrucons, may cause harmful in-
terference to radio communicaons. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a parcular ins-
tallaon. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television recepon, which can be determined by
turning the equipment o and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the fol-
lowing measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.• 
Increase the distance between the equipment and • 
receiver.
Connect the equipment to an outlet on a circuit dif-• 
ferent from that to which the receiver is connected.

Quick start guide



Har du en fråga om Parrot Minikit Neo?

Om du har en fråga angående Parrot Minikit Neo, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Vikt & dimension
Produktstorlek (BxDxH)   94 x 54 x 39
Vikt   69
Anslutningar
Anslutningsteknologi Trådlös
Bluetooth   yes
Färg
Produktens färg Svart