Panasonic NN-S215WF bruksanvisning

Panasonic NN-S215WF

Till höger hittar du din Panasonic NN-S215WF bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Panasonic
Modell
NN-S215WF
Produkt
Språk
Engelsk
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.panasonic.com/
Operation Guide and Cookbook
ﮉﻴﺋﺎﮔ ﻦﺸﻳﺮﭘﺍ
ﻯﺰﭙﺷﺁ ﺏﺎﺘﻛﻭ ﺩﺮﺑﺭﺎﻛ ﻯﺎﻤﻨﻫﺍﺭ
ﺦﺒﻄﻟﺍ ﺏﺎﺘﻛﻭ ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ
Microwave Oven
ﻥﻭﻭﺍ ﻮﻳﻭﻭﺮﻜﺋﺎﻣ
ﻮﻳﻭﻭﺮﻜﻳﺎﻣ ﻕﺎﺟﺍ
ﻒﻳﻭﻭﺮﻜﻳﺎﻣ ﻥﺮﻓ
Before operating this oven, please read these instructions completely and keep for future reference.
<ºÉ +Éä´ÉxÉ EòÉä SɱÉÉxÉä ºÉä {ɽþ±Éä, EÞò{ɪÉÉ <xÉ ÊxÉnæùÉÉå EòÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä {Égø ±Éå +Éè®ú ¦ÉʴɹªÉ ¨Éå ºÉÆnù¦ÉÇ Eäò ʱÉB +{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®úJÉå*
.   
                 
.ﺪﻳﺭﺍﺪﻬﮕﻧ ﺩﻮﺧ ﺩﺰﻧ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﺭﺩ ﻪﻌﺟﺍﺮﻣ ﻯﺍ ﺮﺑ ﺍﺭ ﻥﺁ ﺪﻴﻧﺍﻮﺨﺑ ﻞﻣﺎﻛ ﺭﻮﻃ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻪﭼﺮﺘﻓﺩ ﻦﻳﺍ ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺎﻔﻄﻟ ،ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺯﺍ ﻞﺒﻗ
.ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻴﻟﺍ ﻉﻮﺟﺮﻠﻟ ﺎﻬﺑ ﻅﺎﻔﺘﺣﻻﺍﻭ ﻞﻣﺎﻜﻟﺎﺑ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺓءﺍﺮﻗ ﻰﺟﺮﻳ ،ﻥﺮﻔﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻞﺒﻗ
Models NN-S215WF
NN-S235WF
F00036S11KP
iPress0808-2
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
IP2117_36S11KP_Cov_00_080806.indd 1IP2117_36S11KP_Cov_00_080806.indd 1 2008-8-6 Michael 1:58:002008-8-6 Michael 1:58:00

Har du en fråga om Panasonic NN-S215WF?

Om du har en fråga angående Panasonic NN-S215WF, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på