Miele G 4203 i Active bruksanvisning

Miele G 4203 i Active

Till höger hittar du din Miele G 4203 i Active bruksanvisning. Tjänsten är helt gratis.

Varumärke
Miele
Modell
G 4203 i Active
Produkt
EAN
, 4002515648780, 4002515652329, 4002515652336
Språk
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Rumänska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Kroatiska
Filtyp
PDF
Webbplats
http://www.miele.com/en/com/index.htm
Je nach Modell benötigtes
Werkzeug.
Tools required depend on model.
Matériaux requis selon modèle.
Voor het desbetreende model benodigd
gereedschap.
Utensili necessari, a seconda del modello.
Según el modelo, herramienta necesaria.
De acordo com o modelo, ferramentas
necessárias.
Απαραίτητα εργαλεία ανάλογα με το
μοντέλο.
Nødvendig verktøy, avhengig av modell.
Nødvendigt værktøj afhængig af model.
Tarvittavat työkalut (mallin mukaan).
Verktyg som behövs beroende på modell.
Необходимый инструмент, в
зависимости от модели.
Modele göre gerekli aletler.
Narzędzia wymagane w zależności od
modelu.
Dle modelu potřebné nářadí.
Potreban alat ovisi o modelu.
Modelltől függően szükséges szerszám.
Potrebné náradie v závislosti od modelu.
Instrumente necesare în funcţie de model.
Potrebno orodje, odvisno od modela.
Potreban alat, zavisno od modela.
Sõltuvalt mudelist vajaminevad tööriistad.
Atsižvelgiant į modelį pridėti montavimo
įrankiai.
Nepieciešamie darbarīki atkarībā no
modeļa.
de - Montageplan für integrierte Geschirrspüler
Bitte beachten Sie diesen Montageplan und lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor der Auf-
stellung - Installation - Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.
en - Installation drawings for semi-integrated dishwashers
To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and
read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.
fr - Notice de montage pour lave-vaisselle intégrables
Pour votre sécurité et afin d’éviter d’endommager votre appareil, veuillez suivre les indications de cette
notice et lire le mode d’emploi avant de monter, d’installer ou de mettre en service votre lave-vaisselle.
nl - Installatietekening voor geïntegreerde afwasautomaten
Bekijk dit montageschema en lees de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in
gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee onnodige schade aan uw apparaat.
it - Schema di montaggio per lavastoviglie integrabili
Prima di installare e mettere in funzione la lavastoviglie, leggere assolutamente le istruzioni per l’uso e
attenersi a questo schema di montaggio per evitare di farsi male o di danneggiare l‘elettrodomestico.
es - Plano de montaje para lavavajillas integrables
Le agradecemos su confianza y esperamos disfrute de su nuevo aparato.
Para ello es imprescindible, antes de su emplazamiento, instalación y puesta en marcha, tener en
cuenta este esquema de montaje y leer las instrucciones de manejo, para evitar daños tanto al usuario,
como al aparato.
pt - Plano de montagem para máquina de lavar louça de integrar
Observe este plano de montagem e leia as instruções de utilização antes de instalar, ligar e iniciar o
funcionamento com a máquina.
Desta forma não só se protege como evita anomalias no seu aparelho.
el - Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης για εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
Λάβετε υπόψη σας αυτό το σχεδιάγραμμα τοποθέτησης και διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης,
πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία.Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και
αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.
no - Monteringsanvisning for integrerte oppvaskmaskiner
Følg denne monteringsanvisningen og les bruksanvisningen før oppstilling – installasjon – igangsetting.
Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.
da - Monteringsanvisning til integrerbare opvaskemaskiner
Følg venligst denne monteringsplan, og læs brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at
undgå skader på personer og produkt.
- Integroitujen astianpesukoneiden asennuskaavio
Noudata tätä asennuskaaviota ja lue ehdottomasti mukana toimitettu käyttöohje ennen astianpesukoneen asen-
nusta, liitäntöjä ja käyttöönottoa.
Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.
sv - Monteringsanvisning för integrerade diskmaskiner
Följ monteringsritningen och läs bruksanvisningen innan maskinen ställs upp - installeras - tas i bruk.
Därigenom undviks olyckor och skador på maskinen.
ru - Монтажный чертеж для встраиваемых посудомоечных машин
Пожалуйста, соблюдайте указания этого монтажного чертежа и обязательно прочитайте инструкцию по
эксплуатации перед установкой, монтажом и вводом в эксплуатацию машины. Этим Вы защитите себя и
предотвратите повреждения Вашей машины.
tr - Ankastre Bulaşık Makinesi Montaj Planı
Bu montaj planini dikkate aliniz ve cihazi kurmadan ve çalistirmadan önce kullanma kilavuzunu mutlaka okuyunuz.
pl - Plan montażowy dla zmywarek zintegrowanych
Proszę przestrzegać niniejszego planu montażowego a przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem
bezwzględnie przeczytać instrukcję użytkowania. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
cs - Montážní plán pro vestavné myčky nádobí
Prosím, dbejte bezpodmínečně pokynů uvedených vmontážních plánech a před umístěním – instalací – uve-
dením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte návod kobsluze.
Tím ochráníte sebe a zabráníte poškození myčky.
hr - Nacrt za montažu integrirane perilice posuđa
Prije postavljanja - ugradnje - prve uporabe obvezno pročitajte upute za uporabu i pridržavajte
se nacrta za montažu.
Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.
hu - Szerelési terv beépíthető mosogatógép számára látható kezelőpanellel
Kérjük vegye figyelembe ezt a szerelési rajzot és feltétlenül olvassa el a használati utasítást felállítás,
beszerelés és üzembe helyezés előtt.
Ezáltal megóvja magát és elkerüli készüléke károsodását.
ro - Plan de instalare pentru maşini de spălat vase integrate
Pentru a evita riscul de accidentare şi avarierea maşinii, vă rugăm să respectaţi acest plan de instalare şi să citiţi
Instrucţiunile de utilizare înainte de a instala, pune în funcţiune şi utiliza maşina pentru prima dată.
sk - Montážny plán pre zabudovateľné umývačky riadu
Prosím, riaďte sa bezpečnostnými pokynmi uvedenými v montážnom pláne. Pred umiestnením, inštaláciou a uve-
dením prístroja do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte návod na použitie.
Ochránite tým seba a zároveň zabránite poškodeniu umývačky.
sl - Montažni načrt za vgradni pomivalni stroj
Pred namestitvijo in prvo uporabo pomivalnega stroja morate najprej prebrati priložena navodila za uporabo in
tako preprečiti poškodbe ljudi in pomivalnega stroja.
sr - Plan za montažu integrisanih mašina za pranje sudova
Molimo Vas pridržavajte se ovog plana ugradnje i obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što mašinu
postavite - ugradite - pustite u rad.
Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći štete na Vašem uređaju.
et - Integreeritud nõudepesumasina paigaldusskeem
Vaadake paigaldusskeemi ja lugege kindlasti enne seadme ülespanekut, paigaldamist ja kasutuselevõttu
kasutusjuhendit. Sellega kaitsete ennast ja väldite seadme kahjustamist.
lt - Integruotos indaplovės montavimo instrukcija
Atkreipkite dėmesį į šį montavimo planą ir prieš statydami, įrengdami ir pradėdami eksploatuoti būtinai
perskaitykite naudojimo instrukciją.
Apsisaugosite patys ir nesugadinsite prietaiso.
lv - Integrētu trauku mazgājamo mašīnu uzstādīšanas plāns
Lūdzu, ievērojiet montāžas shēmu un pirms iekārtas uzstādīšanas, pievienošanas un lietošanas noteikti izlasiet
lietošanas instrukciju.
Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un izvairīsieties no iekārtas sabojāšanas.
M.-Nr. 10 299 730 / 00
Gebrauchsanweisung beachten!
See operating instruction manual!
Lisez le mode d’emploi !
Neem de gebruiksaanwijzing in acht!
Attenersi alle istruzioni d‘uso!
¡Tenga en cuenta las instrucciones de manejo!
Observe o indicado no livro de instruções!
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!
Følg bruksanvisningen!
Følg venligst brugsanvisningen!
Noudata käyttöohjetta!
Beakta bruksanvisningen!
Соблюдайте указания инструкции по
эксплуатации!
Kullanma kilavuzunu dikkate aliniz!
Przestrzegać instrukcji użytkowania!
Dbejte pokynů vnávodu kobsluze!
Pridržavajte se uputa za uporabu!
Vegye figyelembe a használati utasítást!
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare!
Riaďte sa pokynmi v návode na použitie!
Preberite navodila za uporabo!
Pridržavajte se uputstva za upotrebu!!
Järgige kasutusjuhendit!
Žiūrėkite naudojimosi instrukciją!
Ievērojiet lietošanas instrukciju!
Beschädigung oder Brandgefahr!
Risk of damage or fire hazard!
Risque de dommages ou d’incendie !
Gevaar voor schade of brand!
Attenzione: pericolo di danneggiamento o
di incendio!
¡Daños o riesgo de incendio!
Risco de avarias ou de incêndio!
Κίνδυνος ζημιάς ή φωτιάς!
Fare for skade eller brann!
Risiko for beskadigelse eller brand!
Vahingon tai tulipalon vaara!
Skaderisk eller brandfara!
Опасность повреждений или
возгорания!
Hasar veya yangin tehlikesi!
Usterka lub zagrożenie pożarowe!
Nebezpečí poškození nebo požáru!
Opasnost od požara ili oštećenja!
Sérülés -vagy égésveszély!
Pericol de avarie sau de incendiu!
Nebezpečenstvo poškodenia alebo
požiaru!
Nevarnost škode ali požara!
Postoji opasnost od oštećenja ili požara!
Kahjustuse või tulekahju oht!
Sugadinimo tikimybė ar ugnies pavojus!
Pastāv bojājumu vai aizdegšanās risks!
Anschlusswerte beachten!
Check connection data!
Respectez les valeurs de raccordement !
Neem de aansluitwaarden in acht!
Controllare i valori di allacciamento!
¡Aténgase a los valores de conexión!
Observe os valores para a ligação!
Προσοχή στην ισχύ ηλεκτρικής σύνδεσης!
Ta hensyn til tilkoblingsverdiene!
Tilslutningsværdierne skal overholdes!
Tarkista sähköliitäntätiedot!
Beakta anslutningsdata!
Учитывайте параметры подключения!
Baglanti degerlerine dikkat ediniz!
Przestrzegać danych znamionowych!
Dbejte hodnot pro připojení!
Paziti na priključne vrednosti!
Vegye figyelembe a csatlakozási értéke-
ket!
Verificaţi parametrii de conectare la
reţeaua electrică (tensiune, putere şi
frecvenţă)!
Dodržte hodnoty pre pripojenie!
Provjerite prikljuène vrijednosti ureðaja!
Vodite računa o naponu, opterećenju i
frekvenciji!
Järgige tarbimisvõimsust!
Patikrinkite įtampą, galingumą ir dažnį!
Ievērojiet pieslēgto elektrisko slodzi!
Türfedern nach Montage der Frontplatte unbedingt auf beiden Seiten gleichmäßig einstellen!
The door springs must be set equally on both sides after fitting the front panel to the door!
Les ressorts de porte doivent impérativement être réglés de la même façon des deux côtés
après le montage de la plaque d‘habillage !
Het is beslist noodzakelijk dat u de deurveren na de montage van het frontpaneel aan beide
kanten gelijkmatig instelt.
Dopo aver montato il pannello frontale, regolare assolutamente le molle dello sportello su
entrambi i lati anché siano uguali!
¡Después del montaje del aparato, ajustar equilibradamente los muelles de la puerta a
ambos lados!
Após montagem do painel frontal, regular as molas da porta uniformemente de ambos os
lados!
Μετά την τοποθέτηση της διακοσμητικής πόρτας, ρυθμίζετε οπωσδήποτε τα ελατήρια
πόρτας ομοιόμορφα και από τις δύο πλευρές της.
Etter at frontplaten er montert, må dørfjærene innstilles likt på begge sider!
Dørfjedrene skal ubetinget justeres ens i begge sider efter montering af frontpladen!
Muista ehdottomasti säätää luukun jousitus tasaiseksi kummaltakin puolelta kalusteoven/
peitelevyn asentamisen jälkeen!
Justera ovillkorligen luckans fjädrar lika på båda sidorna när du har monterat frontplattan.
После монтажа фронтальной панели необходимо отрегулировать дверные пружины
симметрично с обеих сторон!
Ön kapak takıldıktan sonra kapak yayları her iki tarafta da mutlaka eşit ayarlanmalıdır!
Po zamontowaniu panelu frontowego koniecznie należy równomiernie ustawić sprężyny
drzwiczek po obu stronach!
Po montáži čelních dvířek bezpodmínečně nastavit rovnoměrně dveřní pružiny!
Nakon montaže prednje ploče, opruge vrata moraju biti ravnomjerno podešene na obje stra-
ne!
Az ajtórugót az előlap felszerelése után feltétlenül állítsa be mindkét oldalon!
Arcurile uşii trebuie reglate în mod egal pe ambele părţi după montarea panoului frontal al
uşii!
Po montáži čelných dvierok bezpodmienečne nastavte rovnomerne dverné pružiny!
Na obeh straneh uravnajte tečaj vrat!
Nakon montaže prednje ploče neophodno je ravnomerno podesiti šarke vrata sa obe strane!
Pärast esipaneeli paigaldamist tuleb kindlasti mõlemal küljel ukse vedrusid reguleerida!
Pritvirtinus plokštę prie durų, tolygiai sureguliuokite durų spyruokles abiejuose pusėse!
Pēc priekšējās virsmas montāžas durvju atsperēm abās pusēs jābūt noregulētām vienādi.
Achtung Schnittgefahr!
Warning: Danger of being cut!
Attention ! Risque de blessure par coupu-
re.
Pas op! Snijgevaar!
Attenzione, pericolo di tagliarsi!
¡Atención! Peligro de cortes.
Atenção! Risco de ferimentos por corte.
Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού!
OBS! Fare for kuttskader!
Advarsel: Risiko for at skære sig!
Varo! Viiltohaavan vaara
Obs! Risk för skärskada!
Осторожно: опасность получения
порезов!
Dikkat Kesik Tehlikesi!
Uwaga, niebezpieczeństwo skaleczenia!
Pozor, nebezpečí pořezání!
Opasnost od posjekotina!
Figyelem: vágásveszély!
Atenţie: Pericol de tăiere!
Hrozí riziko porezania!
Pozor: nevarnost ureznin!
Pažnja: opasnost od posekotina!
Tähelepanu, lõikeoht!
Atsargiai: galite įsipjauti!
Uzmanību! Pastāv savainošanās risks!
Vor dem Verschieben des Geschirrspülers Füße
eindrehen.
Screw the feet in before moving the dishwasher!
Faire entrer les pieds en les vissant avant de dépla-
cer le lave-vaisselle !
Draai de stelvoeten naar binnen voordat u de afwas-
automaat verschuift.
Avvitare i piedini prima di muovere la lavastoviglie!
Antes de deslizar el lavavajillas, atornillar las patas.
Antes de deslocar a máquina de lavar louça deve
enroscar os pés!
Πριν μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων βιδώστε τα
πόδια του.
Før du flytter på oppvaskmaskinen må maskinføtte-
ne skrus inn!
Benene skal justeres ind, inden maskinen flyttes!
Kierrä säätöjalat sisään ennen kuin siirrät astianpe-
sukonetta!
Innan diskmaskinen flyttas ska skruvfötterna skru-
vas in!
Перед перемещением посудомоечной машины
необходимо ввернуть ножки!
Bulaşık makinesini yerinden oynatmadan önce vidalı
ayakları içeri çeviriniz!
Przed przesunięciem zmywarki wkręcić nóżki!
Před posunutím přístroje zašroubujte nožičky!
Prije pomicanja perilice posuđa zavrnite nožice
uređaja!
A mosogatógép elmozdítása előtt csavarja be a
lábakat!
Înainte de deplasarea maşinii, înşurubaţi complet
picioarele!
Noge privijte pred premikanjem pomivalnega stroja!
Pred posunutím prístroja zaskrutkujte nožičky!
Pre pomeranja mašine za pranje sudova zavrnite
nogice!
Enne nõudepesumasina nihutamist keerake jalad
sisse.
Prieš pajudinant indaplovę susukite kojeles!
Pirms pārvietošanas ieskrūvējiet iekārtas kājas!
Nachkaufbares Zubehör
Optional accessories
Accessoires en option
Na te bestellen accessoire
Accessorio su richiesta
Accesorio especial
Acessório que pode adquirir
Αγορά πρόσθετου εξαρτήματος
Ekstrautstyr
Ekstra tilbehør
Erikseen ostettava lisävaruste
Extra tillbehör
Дополнительно приобретаемая
принадлежность
sonradan alınabilen aksesuar
Wyposażenie dodatkowe
Příslušenství k dokoupení
Dodatni pribor
Vásárolható tartozék
Príslušenstvo na dokúpenie
Opcioni pribor
Pribor koji možete naknadno kupiti
Accesoriu opţional
Juurdeostetavad tarvikud
Pasirinktiniai priedai
Papildpiederumi
Je nach Modell beiliegendes Montagezu-
behör.
Fittings supplied depend on model.
Accessoires fournis selon modèle.
Voor het desbetreende model meegeleverde
benodigde onderdelen.
Accessori di montaggio in dotazione, a seconda
del modello.
Según el modelo, accesorios de montaje suminis-
trados.
De acordo com o modelo, acessórios de monta-
gem fornecidos junto.
Συνοδευτικά εξαρτήματα τοποθέτησης ανάλογα με
το μοντέλο.
Vedlagt monteringstilbehør, avhengig av modell.
Medfølgende monteringstilbehør afhængig af
model.
Mukana toimitetut asennustarvikkeet (mallin
mukaan).
Medföljande monteringstillbehör beroende på
modell.
Монтажная принадлежность в комплекте
поставки, в зависимости от модели.
Modele göre verilen montaj parçaları.
Wyposażenie montażowe dołączone w zależności
od modelu.
Priložené montážne príslušenstvo v závislosti od
modelu.
Dle modelu přiložený montážní materiál.
Modelltől függően mellékelt szerelési tartozék.
Priloženi pribor za montažu ovisi o modelu.
Accesorii de montaj incluse în funcţie de model.
Priložena oprema za montažo, odvisna od modela.
Isporučeni pribor za montažu, zavisno od modela.
Sõltuvalt mudelist kaasas olevad paigaldustarvikud.
Atsižvelgiant į modelį pridėtos montavimo detalės.
Komplektācijā iekļautie montāžas piederumi
atkarībā no modeļa.

Har du en fråga om Miele G 4203 i Active?

Om du har en fråga angående Miele G 4203 i Active, tveka inte att fråga. Förklara noggrant ditt problem så kan andra användare hjälpa dig.

Köp på

Specifikationer

Design
inbyggd / fritstående Semi built-in
Inbyggd display yes
Produktens storlek Full size (60 cm)
Kontrolltyp Buttons
Sladdlängd 1.7
Längd på anslutningsslang 1.5
Utlopp slanglängd 1.5
Kontrollpanelens färg Red
Dörr färg Brown, Not applicable
Vattenkapacitet   Cold, Hot
Bestick fack typ Basket
Övre korg justerbar höjd yes
Torksystem Turbothermic circulation
Strömtillförsel
Energiklass A+
Vattenförbrukning per omgång 13.5
Energiförbrukning per cykel 1.04
Årlig vattenförbrukning 3780
Årlig energiförbrukning 295
Ansluten effekt 2200
AC-inspänning 230
Ström 10
Växelström Frekvens 50
Strömförbrukning i avslaget läge 0.2
Vikt & dimension
Bredd 598
Installation fack bredd 600
Installation fack djup 570
Installation fack höjd (min) 805
Installation fack höjd (max) 870
Djup 570
Höjd   805
Djup med öppen dörr 1165
Vikt   45200
Prestanda
Antal platser 13 kuvert
Ljudnivå Lc IEC 46
Fördröjd start timer yes
Fördröjd start 24
Tork klass   A
Antal tvättprogram 5
Diskmaskiner program Auto, Economy, Intensive, Normal
AQUASENSOR funktion yes
Periodlängd 172
Temperatur (max) 75
Ergonomi
Återstående tid indikation yes
Barnsäkert yes
Fötter justering 65
Justerbara fötter yes